Items
NameLevelTribeTypeSub-Type
Pompon+11RianArmorHead
Pompon+21RianArmorHead
Pompon+31RianArmorHead
Pompon+41RianArmorHead
Pompon+51RianArmorHead
Pompon+61RianArmorHead
Pompon+71RianArmorHead
Pompon+81RianArmorHead
Pompon+91RianArmorHead
Pompon1RianArmorHead
Xena Basic Head1RianArmorHead
Pompon+101RianArmorHead
Pompon+111RianArmorHead
Pompon+121RianArmorHead
Bamboo Nang1RianWeaponNang
Bamboo Nang+11RianWeaponNang
Bamboo Nang+21RianWeaponNang
Bamboo Nang+31RianWeaponNang
Bamboo Nang+41RianWeaponNang
Bamboo Nang+51RianWeaponNang
Bamboo Nang+61RianWeaponNang
Bamboo Nang+71RianWeaponNang
Bamboo Nang+81RianWeaponNang
Bamboo Nang+91RianWeaponNang
Genesis Nang *1RianWeaponNang
Bamboo Nang(Yelba)1RianWeaponNang
Bamboo Nang(Tar)1RianWeaponNang
Wooden Short sword+11RianWeaponDagger
Wooden Shortsword+21RianWeaponDagger
Wooden Shortsword+31RianWeaponDagger
Wooden Shortsword+41RianWeaponDagger
Wooden Shortsword+51RianWeaponDagger
Wooden Shortsword+61RianWeaponDagger
Wooden Shortsword+71RianWeaponDagger
Wooden Shortsword+81RianWeaponDagger
Wooden Shortsword+91RianWeaponDagger
Wooden Short sword1RianWeaponDagger
Wooden Shortsword(Yelba)1RianWeaponDagger
Wooden Shortsword(Tar)1RianWeaponDagger
Stone1RianWeaponDart
Xena Basic Face1RianArmorOther
Xena Basic Face1RianArmorOther
Quilted upper garment+11RianArmorUpper
Quilted upper garment+21RianArmorUpper
Quilted upper garment+31RianArmorUpper
Quilted upper garment+41RianArmorUpper
Quilted upper garment+51RianArmorUpper
Quilted upper garment+61RianArmorUpper
Quilted upper garment+71RianArmorUpper
Quilted upper garment+81RianArmorUpper
Quilted upper garment+91RianArmorUpper
Quilted upper garment1RianArmorUpper
Quilted upper garment+101RianArmorUpper
Quilted upper garment+111RianArmorUpper
Quilted upper garment+121RianArmorUpper
Quilted upper garment1RianArmorUpper
Quilted Skirt+101RianArmorLegs
Quilted Skirt+111RianArmorLegs
Quilted Skirt+121RianArmorLegs
Quilted Skirt1RianArmorLegs
Quilted Skirt+11RianArmorLegs
Quilted Skirt+21RianArmorLegs
Quilted Skirt+31RianArmorLegs
Quilted Skirt+41RianArmorLegs
Quilted Skirt+51RianArmorLegs
Quilted Skirt+61RianArmorLegs
Quilted Skirt+71RianArmorLegs
Quilted Skirt+81RianArmorLegs
Quilted Skirt+91RianArmorLegs
Quilted Skirt1RianArmorLegs
Cloth bracer+101RianArmorHands
Cloth bracer+111RianArmorHands
Cloth bracer+121RianArmorHands
Cloth bracer1RianArmorHands
Cloth bracer1RianArmorHands
Cloth bracer+11RianArmorHands
Cloth bracer+21RianArmorHands
Cloth bracer+31RianArmorHands
Cloth bracer+41RianArmorHands
Cloth bracer+51RianArmorHands
Cloth bracer+61RianArmorHands
Cloth bracer+71RianArmorHands
Cloth bracer+81RianArmorHands
Cloth bracer+91RianArmorHands
Cloth boots1RianArmorFeet
Cloth boots+101RianArmorFeet
Cloth boots+111RianArmorFeet
Cloth boots+121RianArmorFeet
Cloth boots+11RianArmorFeet
Cloth boots+21RianArmorFeet
Cloth boots+31RianArmorFeet
Cloth boots+41RianArmorFeet
Cloth boots+51RianArmorFeet
Cloth boots+61RianArmorFeet
Cloth boots+71RianArmorFeet
Cloth boots+81RianArmorFeet
Cloth boots+91RianArmorFeet
GM Mantle1RianArmorMantle
Bamboo Cap10RianArmorHead
Stone Point Bamboo Nang10RianWeaponNang
Point Stone Dagger10RianWeaponDagger
Bamboo Upper Armor10RianArmorUpper
Wiseong Soul Helmet100RianArmorHead
Wiseong Soul Helmet(Yellow)100RianArmorHead
Wiseong Soul Helmet(Blue)100RianArmorHead
Wiseong Soul Helmet(Red)100RianArmorHead
Wiseong Soul Helmet(Purple)100RianArmorHead
Wiseong Soul Helmet(Green)100RianArmorHead
Wiseong Soul Helmet(Orange)100RianArmorHead
Wiseong Soul Shield(Yellow)100RianArmorShield
Wiseong Soul Shield(Blue)100RianArmorShield
Wiseong Soul Shield(Red)100RianArmorShield
Wiseong Soul Shield(Purple)100RianArmorShield
Wiseong Soul Shield(Green)100RianArmorShield
Wiseong Soul Shield(Orange)100RianArmorShield
Arang-chaoo Shield(Green)100RianArmorShield
Arang-chaoo Shield(Blue)100RianArmorShield
Arang-chaoo Shield100RianArmorShield
Arang-chaoo Shield(White)100RianArmorShield
Arang-chaoo Shield(Red)100RianArmorShield
Arang-chaoo Shield+1100RianArmorShield
Arang-chaoo Shield+2100RianArmorShield
Arang-chaoo Shield+3100RianArmorShield
Arang-chaoo Shield+4100RianArmorShield
Wiseong Soul Shield100RianArmorShield
Wiseong Soul Upper Armor100RianArmorUpper
Wiseong Soul Upper Armor(Yellow)100RianArmorUpper
Wiseong Soul Upper Armor(Blue)100RianArmorUpper
Wiseong Soul Upper Armor(Red)100RianArmorUpper
Wiseong Soul Upper Armor(Purple)100RianArmorUpper
Wiseong Soul Upper Armor(Green)100RianArmorUpper
Wiseong Soul Upper Armor(Orange)100RianArmorUpper
Wiseong Soul Skirt(Yellow)100RianArmorLegs
Wiseong Soul Skirt(Blue)100RianArmorLegs
Wiseong Soul Skirt(Red)100RianArmorLegs
Wiseong Soul Skirt(Purple)100RianArmorLegs
Wiseong Soul Skirt(Green)100RianArmorLegs
Wiseong Soul Skirt(Orange)100RianArmorLegs
Wiseong Soul Skirt100RianArmorLegs
Wiseong Soul Gauntlet100RianArmorHands
Wiseong Soul Gauntlet(Yellow)100RianArmorHands
Wiseong Soul Gauntlet(Blue)100RianArmorHands
Wiseong Soul Gauntlet(Red)100RianArmorHands
Wiseong Soul Gauntlet(Purple)100RianArmorHands
Wiseong Soul Gauntlet(Green)100RianArmorHands
Wiseong Soul Gauntlet(Orange)100RianArmorHands
Wiseong Soul Boots(Yellow)100RianArmorFeet
Wiseong Soul Boots(Blue)100RianArmorFeet
Wiseong Soul Boots(Red)100RianArmorFeet
Wiseong Soul Boots(Purple)100RianArmorFeet
Wiseong Soul Boots(Green)100RianArmorFeet
Wiseong Soul Boots(Orange)100RianArmorFeet
Wiseong Soul Boots100RianArmorFeet
Wiseong Soul Mantle100RianArmorMantle
Hwarang B Mantle100RianArmorMantle
Hero B Mantle100RianArmorMantle
Arang-chaoo Helmet+10105RianArmorHead
Arang-chaoo Helmet105RianArmorHead
Arang-chaoo Helmet+1105RianArmorHead
Arang-chaoo Helmet+2105RianArmorHead
Arang-chaoo Helmet+3105RianArmorHead
Arang-chaoo Helmet+4105RianArmorHead
Arang-chaoo Helmet+5105RianArmorHead
Arang-chaoo Helmet+6105RianArmorHead
Arang-chaoo Helmet+7105RianArmorHead
Arang-chaoo Helmet+8105RianArmorHead
Arang-chaoo Helmet+9105RianArmorHead
Arang-chaoo Helmet+11105RianArmorHead
Arang-chaoo Helmet+12105RianArmorHead
Arang-chaoo Upper Armor+10106RianArmorUpper
Arang-chaoo Upper Armor106RianArmorUpper
Arang-chaoo Upper Armor+1106RianArmorUpper
Arang-chaoo Upper Armor+2106RianArmorUpper
Arang-chaoo Upper Armor+3106RianArmorUpper
Arang-chaoo Upper Armor+4106RianArmorUpper
Arang-chaoo Upper Armor+5106RianArmorUpper
Arang-chaoo Upper Armor+6106RianArmorUpper
Arang-chaoo Upper Armor+7106RianArmorUpper
Arang-chaoo Upper Armor+8106RianArmorUpper
Arang-chaoo Upper Armor+9106RianArmorUpper
Arang-chaoo Upper Armor+11106RianArmorUpper
Arang-chaoo Upper Armor+12106RianArmorUpper
Arang-chaoo Skirt107RianArmorLegs
Arang-chaoo Skirt+1107RianArmorLegs
Arang-chaoo Skirt+2107RianArmorLegs
Arang-chaoo Skirt+3107RianArmorLegs
Arang-chaoo Skirt+4107RianArmorLegs
Arang-chaoo Skirt+5107RianArmorLegs
Arang-chaoo Skirt+6107RianArmorLegs
Arang-chaoo Skirt+7107RianArmorLegs
Arang-chaoo Skirt+8107RianArmorLegs
Arang-chaoo Skirt+9107RianArmorLegs
Arang-chaoo Skirt+10107RianArmorLegs
Arang-chaoo Skirt+11107RianArmorLegs
Arang-chaoo Skirt+12107RianArmorLegs
Arang-chaoo gauntlet108RianArmorHands
Arang-chaoo gauntlet+1108RianArmorHands
Arang-chaoo gauntlet+2108RianArmorHands
Arang-chaoo gauntlet+3108RianArmorHands
Arang-chaoo gauntlet+4108RianArmorHands
Arang-chaoo gauntlet+5108RianArmorHands
Arang-chaoo gauntlet+6108RianArmorHands
Arang-chaoo gauntlet+7108RianArmorHands
Arang-chaoo gauntlet+8108RianArmorHands
Arang-chaoo gauntlet+9108RianArmorHands
Arang-chaoo gauntlet+11108RianArmorHands
Arang-chaoo gauntlet+12108RianArmorHands
Arang-chaoo gauntlet+10108RianArmorHands
Arang-chaoo boots+10108RianArmorFeet
Arang-chaoo boots+11108RianArmorFeet
Arang-chaoo boots+12108RianArmorFeet
Arang-chaoo boots108RianArmorFeet
Arang-chaoo boots+1108RianArmorFeet
Arang-chaoo boots+2108RianArmorFeet
Arang-chaoo boots+3108RianArmorFeet
Arang-chaoo boots+4108RianArmorFeet
Arang-chaoo boots+5108RianArmorFeet
Arang-chaoo boots+6108RianArmorFeet
Arang-chaoo boots+7108RianArmorFeet
Arang-chaoo boots+8108RianArmorFeet
Arang-chaoo boots+9108RianArmorFeet
Arang-chaoo Mantle108RianArmorMantle
TrevaH Mantle108RianArmorMantle
Bamboo Skirt11RianArmorLegs
Water-Buffalo Shield12RianArmorShield
Water Buffalo's Shield(Dexterity)12RianArmorShield
Water Buffalo's Shield(Sense)12RianArmorShield
Arang-chaoo Shield+5120RianArmorShield
Arang-chaoo Shield+6120RianArmorShield
Arang-chaoo Nang120RianWeaponNang
Arang-chaoo Nang+1120RianWeaponNang
Arang-chaoo Nang+2120RianWeaponNang
Arang-chaoo Nang+3120RianWeaponNang
Arang-chaoo Nang+4120RianWeaponNang
Arang-chaoo Nang+5120RianWeaponNang
Arang-chaoo Nang+6120RianWeaponNang
Arang-chaoo Nang+7120RianWeaponNang
Arang-chaoo Nang+8120RianWeaponNang
Arang-chaoo Nang+9120RianWeaponNang
Arang-chaoo Nang(Yelba)120RianWeaponNang
Arang-chaoo Nang(Tar)120RianWeaponNang
Arang-chaoo Nang(Mir)120RianWeaponNang
Arang-chaoo Nang(Ohra)120RianWeaponNang
Arang-chaoo short sword120RianWeaponDagger
Arang-chaoo short sword+1120RianWeaponDagger
Arang-chaoo short sword+2120RianWeaponDagger
Arang-chaoo short sword+3120RianWeaponDagger
Arang-chaoo short sword+4120RianWeaponDagger
Arang-chaoo short sword+5120RianWeaponDagger
Arang-chaoo short sword+6120RianWeaponDagger
Arang-chaoo short sword+7120RianWeaponDagger
Arang-chaoo short sword+8120RianWeaponDagger
Arang-chaoo short sword+9120RianWeaponDagger
Arang-chaoo short sword(Yelba)120RianWeaponDagger
Arang-chaoo short sword(Tar)120RianWeaponDagger
Arang-chaoo Short Sword(Mir)120RianWeaponDagger
Arang-chaoo Short Sword(Ohra)120RianWeaponDagger
Arang-chaoo Dart120RianWeaponDart
Arang-chaoo Dart+1120RianWeaponDart
Arang-chaoo Dart+2120RianWeaponDart
Arang-chaoo Dart+3120RianWeaponDart
Arang-chaoo Dart+4120RianWeaponDart
Arang-chaoo Dart+5120RianWeaponDart
Arang-chaoo Dart+6120RianWeaponDart
Arang-chaoo Dart+7120RianWeaponDart
Arang-chaoo Dart+8120RianWeaponDart
Arang-chaoo Dart+9120RianWeaponDart
Arang-chaoo Dart(Yelba)120RianWeaponDart
Arang-chaoo Dart(Tar)120RianWeaponDart
Arang-chaoo Dart(Mir)120RianWeaponDart
Arang-chaoo Dart(Ohra)120RianWeaponDart
Swan Mask120RianArmorMask
Swan Mask+1120RianArmorMask
Swan Mask+2120RianArmorMask
Swan Mask+3120RianArmorMask
Swan Mask+4120RianArmorMask
Swan Mask+5120RianArmorMask
Swan Mask+6120RianArmorMask
Swan Mask+7120RianArmorMask
Swan Mask+8120RianArmorMask
Swan Mask+9120RianArmorMask
Swan Mask(Power)120RianArmorMask
Swan Mask(Power)+1120RianArmorMask
Swan Mask(Power)+2120RianArmorMask
Swan Mask(Power)+3120RianArmorMask
Swan Mask(Power)+4120RianArmorMask
Swan Mask(Power)+5120RianArmorMask
Swan Mask(Power)+6120RianArmorMask
Swan Mask(Power)+7120RianArmorMask
Swan Mask(Power)+8120RianArmorMask
Swan Mask(Power)+9120RianArmorMask
Swan Mask(Protection)120RianArmorMask
Swan Mask(Protection)+1120RianArmorMask
Swan Mask(Protection)+2120RianArmorMask
Swan Mask(Protection)+3120RianArmorMask
Swan Mask(Protection)+4120RianArmorMask
Swan Mask(Protection)+5120RianArmorMask
Swan Mask(Protection)+6120RianArmorMask
Swan Mask(Protection)+7120RianArmorMask
Swan Mask(Protection)+8120RianArmorMask
Swan Mask(Protection)+9120RianArmorMask
Swan Mask(wisdom)120RianArmorMask
Swan Mask(wisdom)+1120RianArmorMask
Swan Mask(wisdom)+2120RianArmorMask
Swan Mask(wisdom)+3120RianArmorMask
Swan Mask(wisdom)+4120RianArmorMask
Swan Mask(wisdom)+5120RianArmorMask
Swan Mask(wisdom)+6120RianArmorMask
Swan Mask(wisdom)+7120RianArmorMask
Swan Mask(wisdom)+8120RianArmorMask
Swan Mask(wisdom)+9120RianArmorMask
Divine B Mantle120RianArmorMantle
Warlord B Mantle120RianArmorMantle
Swan Helmet+11121RianArmorHead
Swan Helmet+12121RianArmorHead
Swan Helmet+10121RianArmorHead
Swan Helmet+8121RianArmorHead
Swan Helmet+2121RianArmorHead
Swan Helmet+9121RianArmorHead
Swan Helmet+3121RianArmorHead
Swan Helmet+1121RianArmorHead
Swan Helmet+4121RianArmorHead
Swan Helmet+5121RianArmorHead
Swan Helmet+6121RianArmorHead
Swan Helmet+7121RianArmorHead
Swan Helmet121RianArmorHead
Swan Upper Armor+10122RianArmorUpper
Swan Upper Armor+11122RianArmorUpper
Swan Upper Armor+12122RianArmorUpper
Swan Upper Armor122RianArmorUpper
Swan Upper Armor+1122RianArmorUpper
Swan Upper Armor+2122RianArmorUpper
Swan Upper Armor+3122RianArmorUpper
Swan Upper Armor+4122RianArmorUpper
Swan Upper Armor+5122RianArmorUpper
Swan Upper Armor+6122RianArmorUpper
Swan Upper Armor+7122RianArmorUpper
Swan Upper Armor+8122RianArmorUpper
Swan Upper Armor+9122RianArmorUpper
Swan Skirt123RianArmorLegs
Swan Skirt+1123RianArmorLegs
Swan Skirt+2123RianArmorLegs
Swan Skirt+3123RianArmorLegs
Swan Skirt+4123RianArmorLegs
Swan Skirt+5123RianArmorLegs
Swan Skirt+6123RianArmorLegs
Swan Skirt+7123RianArmorLegs
Swan Skirt+8123RianArmorLegs
Swan Skirt+9123RianArmorLegs
Swan Skirt+10123RianArmorLegs
Swan Skirt+11123RianArmorLegs
Swan Skirt+12123RianArmorLegs
Swan gauntlet124RianArmorHands
Swan gauntlet+1124RianArmorHands
Swan gauntlet+2124RianArmorHands
Swan gauntlet+3124RianArmorHands
Swan gauntlet+4124RianArmorHands
Swan gauntlet+5124RianArmorHands
Swan gauntlet+6124RianArmorHands
Swan gauntlet+7124RianArmorHands
Swan gauntlet+8124RianArmorHands
Swan gauntlet+9124RianArmorHands
Swan gauntlet+10124RianArmorHands
Swan gauntlet+11124RianArmorHands
Swan gauntlet+12124RianArmorHands
Swan boots125RianArmorFeet
Swan boots+1125RianArmorFeet
Swan boots+2125RianArmorFeet
Swan boots+3125RianArmorFeet
Swan boots+4125RianArmorFeet
Swan boots+5125RianArmorFeet
Swan boots+6125RianArmorFeet
Swan boots+7125RianArmorFeet
Swan boots+8125RianArmorFeet
Swan boots+9125RianArmorFeet
Swan boots+10125RianArmorFeet
Swan boots+11125RianArmorFeet
Swan boots+12125RianArmorFeet
Swan Cloak126RianArmorMantle
Bamboo Mantle13RianArmorMantle
Point Wooden Dart14RianWeaponDart
Point Wooden Dart+114RianWeaponDart
Point Wooden Dart+214RianWeaponDart
Point Wooden Dart+314RianWeaponDart
Point Wooden Dart+414RianWeaponDart
Point Wooden Dart+514RianWeaponDart
Point Wooden Dart+614RianWeaponDart
Point Wooden Dart+714RianWeaponDart
Point Wooden Dart+814RianWeaponDart
Point Wooden Dart+914RianWeaponDart
Point Wooden Dart(Yelba)14RianWeaponDart
Point Wooden Dart(Tar)14RianWeaponDart
Dark Primal Shield140RianArmorShield
Dark Primal Shield+1140RianArmorShield
Dark Primal Shield+2140RianArmorShield
Dark Primal Shield+3140RianArmorShield
Dark Primal Shield+4140RianArmorShield
Dark Primal Shield+5140RianArmorShield
Dark Primal Shield+6140RianArmorShield
Swan Shield+4140RianArmorShield
Swan Shield+5140RianArmorShield
Swan Shield+6140RianArmorShield
Swan Shield140RianArmorShield
Swan Shield+1140RianArmorShield
Swan Shield+2140RianArmorShield
Swan Shield+3140RianArmorShield
Mona Nang140RianWeaponNang
Mona Nang+1140RianWeaponNang
Mona Nang+2140RianWeaponNang
Mona Nang+3140RianWeaponNang
Mona Nang+4140RianWeaponNang
Mona Nang+5140RianWeaponNang
Mona Nang+6140RianWeaponNang
Mona Nang+7140RianWeaponNang
Mona Nang+8140RianWeaponNang
Mona Nang+9140RianWeaponNang
Genesis Nang Unused140RianWeaponNang
Genesis Nang Unused140RianWeaponNang
Genesis Nang Unused140RianWeaponNang
Genesis Nang Unused140RianWeaponNang
Genesis Nang Unused140RianWeaponNang
Genesis Nang Unused140RianWeaponNang
Crotiga Nang Unused140RianWeaponNang
Kimosaki Nang140RianWeaponNang
Kimosaki Nang+1140RianWeaponNang
Kimosaki Nang+2140RianWeaponNang
Kimosaki Nang+3140RianWeaponNang
Kimosaki Nang+4140RianWeaponNang
Kimosaki Nang+5140RianWeaponNang
Kimosaki Nang+6140RianWeaponNang
Kimosaki Nang+7140RianWeaponNang
Kimosaki Nang+8140RianWeaponNang
Kimosaki Nang+9140RianWeaponNang
Genesis Nang ****140RianWeaponNang
Kimosaki Nang(Yelba)140RianWeaponNang
Mona Nang(Yelba)140RianWeaponNang
Mona Nang(Tar)140RianWeaponNang
Kimosaki Nang(Tar)140RianWeaponNang
Mona dagger140RianWeaponDagger
Mona dagger+1140RianWeaponDagger
Mona dagger+2140RianWeaponDagger
Mona dagger+3140RianWeaponDagger
Mona dagger+4140RianWeaponDagger
Mona dagger+5140RianWeaponDagger
Mona dagger+6140RianWeaponDagger
Mona dagger+7140RianWeaponDagger
Mona dagger+8140RianWeaponDagger
Mona dagger+9140RianWeaponDagger
Yaksuki Dagger140RianWeaponDagger
Yaksuki Dagger+1140RianWeaponDagger
Yaksuki Dagger+2140RianWeaponDagger
Yaksuki Dagger+3140RianWeaponDagger
Yaksuki Dagger+4140RianWeaponDagger
Yaksuki Dagger+5140RianWeaponDagger
Yaksuki Dagger+6140RianWeaponDagger
Yaksuki Dagger+7140RianWeaponDagger
Yaksuki Dagger+8140RianWeaponDagger
Yaksuki Dagger+9140RianWeaponDagger
Hoyavan Dagger140RianWeaponDagger
Hoyavan Dagger+1140RianWeaponDagger
Hoyavan Dagger+2140RianWeaponDagger
Hoyavan Dagger+3140RianWeaponDagger
Hoyavan Dagger+4140RianWeaponDagger
Hoyavan Dagger+5140RianWeaponDagger
Hoyavan Dagger+6140RianWeaponDagger
Hoyavan Dagger+7140RianWeaponDagger
Hoyavan Dagger+8140RianWeaponDagger
Hoyavan Dagger+9140RianWeaponDagger
Hoyavan Dagger(Tar)140RianWeaponDagger
Hoyavan Dagger(Yelba)140RianWeaponDagger
Yaksuki Dagger(Yelba)140RianWeaponDagger
Mona dagger(Yelba)140RianWeaponDagger
Mona dagger(Tar)140RianWeaponDagger
Yaksuki Dagger(Tar)140RianWeaponDagger
Mona Dart140RianWeaponDart
Mona Dart+1140RianWeaponDart
Mona Dart+2140RianWeaponDart
Mona Dart+3140RianWeaponDart
Mona Dart+4140RianWeaponDart
Mona Dart+5140RianWeaponDart
Mona Dart+6140RianWeaponDart
Mona Dart+7140RianWeaponDart
Mona Dart+8140RianWeaponDart
Mona Dart+9140RianWeaponDart
Hadeu Dart140RianWeaponDart
Hadeu Dart +1140RianWeaponDart
Hadeu Dart +2140RianWeaponDart
Hadeu Dart +3140RianWeaponDart
Hadeu Dart +4140RianWeaponDart
Hadeu Dart +5140RianWeaponDart
Hadeu Dart +6140RianWeaponDart
Hadeu Dart +7140RianWeaponDart
Hadeu Dart +8140RianWeaponDart
Hadeu Dart +9140RianWeaponDart
Hadeu Dart (Yelba)140RianWeaponDart
Mona Dart(Yelba)140RianWeaponDart
Mona Dart(Tar)140RianWeaponDart
Hadeu Dart (Tar)140RianWeaponDart
Siamka Helmet15RianArmorHead
Siamka Leather Mantle15RianArmorMantle
Sharp Stone Point Bamboo Nang16RianWeaponNang
Sharp Stone Point Bamboo Nang+216RianWeaponNang
Sharp Stone Point Bamboo Nang+316RianWeaponNang
Sharp Stone Point Bamboo Nang+416RianWeaponNang
Sharp Stone Point Bamboo Nang+516RianWeaponNang
Sharp Stone Point Bamboo Nang+616RianWeaponNang
Sharp Stone Point Bamboo Nang+716RianWeaponNang
Sharp Stone Point Bamboo Nang+816RianWeaponNang
Sharp Stone Point Bamboo Nang+916RianWeaponNang
Sharp Stone Point Bamboo Nang+116RianWeaponNang
Sharp Stone Point Bamboo Nang(Yelba)16RianWeaponNang
Sharp Stone Point Bamboo Nang(Tar)16RianWeaponNang
Sharp Stone Point Dagger+116RianWeaponDagger
Sharp Stone Point Dagger+216RianWeaponDagger
Sharp Stone Point Dagger+316RianWeaponDagger
Sharp Stone Point Dagger+416RianWeaponDagger
Sharp Stone Point Dagger+516RianWeaponDagger
Sharp Stone Point Dagger+616RianWeaponDagger
Sharp Stone Point Dagger+716RianWeaponDagger
Sharp Stone Point Dagger+816RianWeaponDagger
Sharp Stone Point Dagger+916RianWeaponDagger
Sharp Stone Point Dagger16RianWeaponDagger
Sharp Stone Point Dagger(Yelba)16RianWeaponDagger
Sharp Stone Point Dagger(Tar)16RianWeaponDagger
Point Wooden Dart16RianWeaponDart
Genesis Nang *****160RianWeaponNang
Cheuelot Nang160RianWeaponNang
Cheuelot Nang+1160RianWeaponNang
Cheuelot Nang+2160RianWeaponNang
Cheuelot Nang+3160RianWeaponNang
Cheuelot Nang+4160RianWeaponNang
Cheuelot Nang+5160RianWeaponNang
Cheuelot Nang+6160RianWeaponNang
Cheuelot Nang+7160RianWeaponNang
Cheuelot Nang+8160RianWeaponNang
Cheuelot Nang+9160RianWeaponNang
Cheuelot Nang(Yelba)160RianWeaponNang
Cheuelot Nang(Tar)160RianWeaponNang
Finisha Dagger160RianWeaponDagger
Finisha Dagger+1160RianWeaponDagger
Finisha Dagger+2160RianWeaponDagger
Finisha Dagger+3160RianWeaponDagger
Finisha Dagger+4160RianWeaponDagger
Finisha Dagger+5160RianWeaponDagger
Finisha Dagger+6160RianWeaponDagger
Finisha Dagger+7160RianWeaponDagger
Finisha Dagger+8160RianWeaponDagger
Finisha Dagger+9160RianWeaponDagger
Finisha Dagger(Yelba)160RianWeaponDagger
Finisha Dagger(Tar)160RianWeaponDagger
Bagha Dart160RianWeaponDart
Bagha Dart +1160RianWeaponDart
Bagha Dart +2160RianWeaponDart
Bagha Dart +3160RianWeaponDart
Bagha Dart +4160RianWeaponDart
Bagha Dart +5160RianWeaponDart
Bagha Dart +6160RianWeaponDart
Bagha Dart +7160RianWeaponDart
Bagha Dart +8160RianWeaponDart
Bagha Dart +9160RianWeaponDart
Bagha Dart (Yelba)160RianWeaponDart
Bagha Dart (Tar)160RianWeaponDart
Red Deer Mask17RianArmorMask
Red Deer Mask+117RianArmorMask
Red Deer Mask+217RianArmorMask
Red Deer Mask+317RianArmorMask
Red Deer Mask+417RianArmorMask
Red Deer Mask+517RianArmorMask
Red Deer Mask+617RianArmorMask
Red Deer Mask+717RianArmorMask
Red Deer Mask+817RianArmorMask
Red Deer Mask+917RianArmorMask
Melpha Plume Cap+1018RianArmorHead
Melpha Plume Cap+1118RianArmorHead
Melpha Plume Cap+1218RianArmorHead
Melpha Plume Cap18RianArmorHead
Melpha Plume Cap+118RianArmorHead
Melpha Plume Cap+218RianArmorHead
Melpha Plume Cap+318RianArmorHead
Melpha Plume Cap+418RianArmorHead
Melpha Plume Cap+518RianArmorHead
Melpha Plume Cap+618RianArmorHead
Melpha Plume Cap+718RianArmorHead
Melpha Plume Cap+818RianArmorHead
Melpha Plume Cap+918RianArmorHead
Horn of Bat Shield(Dexterity)18RianArmorShield
Horn of Bat Shield(Sense)18RianArmorShield
Horn of Bat Shield18RianArmorShield
Sharp Stone Point Bamboo Nang18RianWeaponNang
Sharp Stone Point Dagger18RianWeaponDagger
Leather Upper Armor+118RianArmorUpper
Leather Upper Armor+218RianArmorUpper
Leather Upper Armor+318RianArmorUpper
Leather Upper Armor+418RianArmorUpper
Leather Upper Armor+518RianArmorUpper
Leather Upper Armor+618RianArmorUpper
Leather Upper Armor+718RianArmorUpper
Leather Upper Armor+818RianArmorUpper
Leather Upper Armor+918RianArmorUpper
Leather Upper Armor18RianArmorUpper
Leather Upper Armor+1018RianArmorUpper
Leather Upper Armor+1118RianArmorUpper
Leather Upper Armor+1218RianArmorUpper
Melpha Plume Cap19RianArmorHead
Leather Skirt+119RianArmorLegs
Leather Skirt+219RianArmorLegs
Leather Skirt+319RianArmorLegs
Leather Skirt+419RianArmorLegs
Leather Skirt+519RianArmorLegs
Leather Skirt+619RianArmorLegs
Leather Skirt+719RianArmorLegs
Leather Skirt+819RianArmorLegs
Leather Skirt+919RianArmorLegs
Leather Skirt19RianArmorLegs
Leather Skirt+1019RianArmorLegs
Leather Skirt+1119RianArmorLegs
Leather Skirt+1219RianArmorLegs
Bamboo Nang2RianWeaponNang
Quilted Skirt2RianArmorLegs
Bat Horn Shield20RianArmorShield
Red Deer Mask(Power)+120RianArmorMask
Red Deer Mask(Power)+220RianArmorMask
Red Deer Mask(Power)+320RianArmorMask
Red Deer Mask(Power)+420RianArmorMask
Red Deer Mask(Power)+520RianArmorMask
Red Deer Mask(Power)+620RianArmorMask
Red Deer Mask(Power)+720RianArmorMask
Red Deer Mask(Power)+820RianArmorMask
Red Deer Mask(Power)+920RianArmorMask
Red Deer Mask(Protection)+120RianArmorMask
Red Deer Mask(Protection)+220RianArmorMask
Red Deer Mask(Protection)+320RianArmorMask
Red Deer Mask(Protection)+420RianArmorMask
Red Deer Mask(Protection)+520RianArmorMask
Red Deer Mask(Protection)+620RianArmorMask
Red Deer Mask(Protection)+720RianArmorMask
Red Deer Mask(Protection)+820RianArmorMask
Red Deer Mask(Protection)+920RianArmorMask
Red Deer Mask(wisdom)+120RianArmorMask
Red Deer Mask(wisdom)+220RianArmorMask
Red Deer Mask(wisdom)+320RianArmorMask
Red Deer Mask(wisdom)+420RianArmorMask
Red Deer Mask(wisdom)+520RianArmorMask
Red Deer Mask(wisdom)+620RianArmorMask
Red Deer Mask(wisdom)+720RianArmorMask
Red Deer Mask(wisdom)+820RianArmorMask
Red Deer Mask(wisdom)+920RianArmorMask
Red Deer Mask(Power)20RianArmorMask
Red Deer Mask(Protection)20RianArmorMask
Red Deer Mask(wisdom)20RianArmorMask
Leather gauntlet+120RianArmorHands
Leather gauntlet+220RianArmorHands
Leather gauntlet+320RianArmorHands
Leather gauntlet+420RianArmorHands
Leather gauntlet+520RianArmorHands
Leather gauntlet+620RianArmorHands
Leather gauntlet+720RianArmorHands
Leather gauntlet+820RianArmorHands
Leather gauntlet+920RianArmorHands
Leather gauntlet20RianArmorHands
Leather gauntlet+1020RianArmorHands
Leather gauntlet+1120RianArmorHands
Leather gauntlet+1220RianArmorHands
Leather boots+120RianArmorFeet
Leather boots+220RianArmorFeet
Leather boots+320RianArmorFeet
Leather boots+420RianArmorFeet
Leather boots+520RianArmorFeet
Leather boots+620RianArmorFeet
Leather boots+720RianArmorFeet
Leather boots+820RianArmorFeet
Leather boots+920RianArmorFeet
Leather boots20RianArmorFeet
Leather boots+1020RianArmorFeet
Leather boots+1120RianArmorFeet
Leather boots+1220RianArmorFeet
Trevah Mantle 2nd200RianArmorMantle
Saw Wooden Dart22RianWeaponDart
Saw Wooden Dart+122RianWeaponDart
Saw Wooden Dart+222RianWeaponDart
Saw Wooden Dart+322RianWeaponDart
Saw Wooden Dart+422RianWeaponDart
Saw Wooden Dart+522RianWeaponDart
Saw Wooden Dart+622RianWeaponDart
Saw Wooden Dart+722RianWeaponDart
Saw Wooden Dart+822RianWeaponDart
Saw Wooden Dart+922RianWeaponDart
Saw Wooden Dart(Yelba)22RianWeaponDart
Saw Wooden Dart(Tar)22RianWeaponDart
Leather Strap22RianArmorStrap
Point Stone Wooden Nang+123RianWeaponNang
Point Stone Wooden Nang+223RianWeaponNang
Point Stone Wooden Nang+323RianWeaponNang
Point Stone Wooden Nang+423RianWeaponNang
Point Stone Wooden Nang+523RianWeaponNang
Point Stone Wooden Nang+623RianWeaponNang
Point Stone Wooden Nang+723RianWeaponNang
Point Stone Wooden Nang+823RianWeaponNang
Point Stone Wooden Nang+923RianWeaponNang
Point Stone Wooden Nang23RianWeaponNang
Point Stone Wooden Nang(Yelba)23RianWeaponNang
Point Stone Wooden Nang(Tar)23RianWeaponNang
Torch Decorated Stone Point Dagger23RianWeaponDagger
Torch Decorated Stone Point Dagger+123RianWeaponDagger
Torch Decorated Stone Point Dagger+223RianWeaponDagger
Torch Decorated Stone Point Dagger+323RianWeaponDagger
Torch Decorated Stone Point Dagger+523RianWeaponDagger
Torch Decorated Stone Point Dagger+623RianWeaponDagger
Torch Decorated Stone Point Dagger+723RianWeaponDagger
Torch Decorated Stone Point Dagger+923RianWeaponDagger
Torch Decorated Stone Point Dagger+423RianWeaponDagger
Torch Decorated Stone Point Dagger+823RianWeaponDagger
Torch Decorated Stone Point Dagger(Yelba)23RianWeaponDagger
Torch Decorated Stone Point Dagger(Tar)23RianWeaponDagger
Embroidery Mantle23RianArmorMantle
Bat Leather Shield24RianArmorShield
Bat Leather Shield(Dexterity)24RianArmorShield
Bat Leather Shield(Sense)24RianArmorShield
Saw Wooden Dart24RianWeaponDart
Point Stone Wooden Nang25RianWeaponNang
Torch Decorated Stone Point Dagger25RianWeaponDagger
Bat Leather Shield26RianArmorShield
Viol Plume Cap+127RianArmorHead
Viol Plume Cap+227RianArmorHead
Viol Plume Cap+327RianArmorHead
Viol Plume Cap+427RianArmorHead
Viol Plume Cap+527RianArmorHead
Viol Plume Cap+627RianArmorHead
Viol Plume Cap+727RianArmorHead
Viol Plume Cap+827RianArmorHead
Viol Plume Cap+927RianArmorHead
Viol Plume Cap27RianArmorHead
Viol Plume Cap+1027RianArmorHead
Viol Plume Cap+1127RianArmorHead
Viol Plume Cap+1227RianArmorHead
Warrior Mask27RianArmorMask
Warrior Mask+127RianArmorMask
Warrior Mask+227RianArmorMask
Warrior Mask+327RianArmorMask
Warrior Mask+427RianArmorMask
Warrior Mask+527RianArmorMask
Warrior Mask+627RianArmorMask
Warrior Mask+727RianArmorMask
Warrior Mask+827RianArmorMask
Warrior Mask+927RianArmorMask
Lizard leather Upper Armor+127RianArmorUpper
Lizard leather Upper Armor+227RianArmorUpper
Lizard leather Upper Armor+327RianArmorUpper
Lizard leather Upper Armor+427RianArmorUpper
Lizard leather Upper Armor+527RianArmorUpper
Lizard leather Upper Armor+627RianArmorUpper
Lizard leather Upper Armor+727RianArmorUpper
Lizard leather Upper Armor+827RianArmorUpper
Lizard leather Upper Armor+927RianArmorUpper
Lizard leather Upper Armor27RianArmorUpper
Lizard leather Upper Armor+1027RianArmorUpper
Lizard leather Upper Armor+1127RianArmorUpper
Lizard leather Upper Armor+1227RianArmorUpper
Viol Plume Cap28RianArmorHead
Lizard leather Upper Armor28RianArmorUpper
Lizard leather Skirt+128RianArmorLegs
Lizard leather Skirt+228RianArmorLegs
Lizard leather Skirt+328RianArmorLegs
Lizard leather Skirt+428RianArmorLegs
Lizard leather Skirt+528RianArmorLegs
Lizard leather Skirt+628RianArmorLegs
Lizard leather Skirt+728RianArmorLegs
Lizard leather Skirt+828RianArmorLegs
Lizard leather Skirt+928RianArmorLegs
Lizard leather Skirt28RianArmorLegs
Lizard leather Skirt+1028RianArmorLegs
Lizard leather Skirt+1128RianArmorLegs
Lizard leather Skirt+1228RianArmorLegs
Mushroom Point Stone Dart29RianWeaponDart
Mushroom Point Stone Dart+129RianWeaponDart
Mushroom Point Stone Dart+229RianWeaponDart
Mushroom Point Stone Dart+329RianWeaponDart
Mushroom Point Stone Dart+429RianWeaponDart
Mushroom Point Stone Dart+529RianWeaponDart
Mushroom Point Stone Dart+629RianWeaponDart
Mushroom Point Stone Dart+729RianWeaponDart
Mushroom Point Stone Dart+829RianWeaponDart
Mushroom Point Stone Dart+929RianWeaponDart
Mushroom Point Stone Dart(Yelba)29RianWeaponDart
Mushroom Point Stone Dart(Tar)29RianWeaponDart
Lizard leather Skirt29RianArmorLegs
Lizard leather gauntlet+129RianArmorHands
Lizard leather gauntlet+229RianArmorHands
Lizard leather gauntlet+329RianArmorHands
Lizard leather gauntlet+429RianArmorHands
Lizard leather gauntlet+529RianArmorHands
Lizard leather gauntlet+629RianArmorHands
Lizard leather gauntlet+729RianArmorHands
Lizard leather gauntlet+829RianArmorHands
Lizard leather gauntlet+929RianArmorHands
Lizard leather gauntlet+1029RianArmorHands
Lizard leather gauntlet+1129RianArmorHands
Lizard leather gauntlet+1229RianArmorHands
Lizard leather gauntlet29RianArmorHands
Lizard leather boots+129RianArmorFeet
Lizard leather boots+229RianArmorFeet
Lizard leather boots+329RianArmorFeet
Lizard leather boots+429RianArmorFeet
Lizard leather boots+529RianArmorFeet
Lizard leather boots+629RianArmorFeet
Lizard leather boots+729RianArmorFeet
Lizard leather boots+829RianArmorFeet
Lizard leather boots+929RianArmorFeet
Lizard leather boots29RianArmorFeet
Lizard leather boots+1029RianArmorFeet
Lizard leather boots+1129RianArmorFeet
Lizard leather boots+1229RianArmorFeet
Red-Buffalo Leather Shield3RianArmorShield
Wooden Shortsword3RianWeaponDagger
Quilted Mantle3RianArmorMantle
Genesis Nang **30RianWeaponNang
Sharp Stone Point Wood Nang30RianWeaponNang
Sharp Stone Point Wood Nang+430RianWeaponNang
Sharp Stone Point Wood Nang+830RianWeaponNang
Sharp Stone Point Wood Nang+130RianWeaponNang
Sharp Stone Point Wood Nang+230RianWeaponNang
Sharp Stone Point Wood Nang+330RianWeaponNang
Sharp Stone Point Wood Nang+530RianWeaponNang
Sharp Stone Point Wood Nang+630RianWeaponNang
Sharp Stone Point Wood Nang+730RianWeaponNang
Sharp Stone Point Wood Nang+930RianWeaponNang
Toru Decorated Nang+530RianWeaponNang
Toru Decorated Nang+630RianWeaponNang
Toru Decorated Nang+730RianWeaponNang
Toru Decorated Nang+830RianWeaponNang
Toru Decorated Nang+930RianWeaponNang
Toru Decorated Nang+130RianWeaponNang
Toru Decorated Nang+230RianWeaponNang
Toru Decorated Nang+330RianWeaponNang
Toru Decorated Nang+430RianWeaponNang
Toru Decorated Nang30RianWeaponNang
Sharp Stone Point Wood Nang(Yelba)30RianWeaponNang
Toru Decorated Nang(Yelba)30RianWeaponNang
Toru Decorated Nang(Tar)30RianWeaponNang
Sharp Stone Point Wood Nang(Tar)30RianWeaponNang
Tuyana's shortsword+130RianWeaponDagger
Tuyana's shortsword+230RianWeaponDagger
Tuyana's shortsword+330RianWeaponDagger
Tuyana's shortsword+430RianWeaponDagger
Tuyana's shortsword+530RianWeaponDagger
Tuyana's shortsword+630RianWeaponDagger
Tuyana's shortsword+730RianWeaponDagger
Tuyana's shortsword+830RianWeaponDagger
Tuyana's shortsword+930RianWeaponDagger
Tuyana's short sword30RianWeaponDagger
Tuyana's shortsword(Yelba)30RianWeaponDagger
Tuyana's shortsword(Tar)30RianWeaponDagger
Kostara Dart30RianWeaponDart
Kostara Dart+130RianWeaponDart
Kostara Dart+230RianWeaponDart
Kostara Dart+330RianWeaponDart
Kostara Dart+430RianWeaponDart
Kostara Dart+530RianWeaponDart
Kostara Dart+630RianWeaponDart
Kostara Dart+730RianWeaponDart
Kostara Dart+830RianWeaponDart
Kostara Dart+930RianWeaponDart
Kostara Dart(Yelba)30RianWeaponDart
Kostara Dart(Tar)30RianWeaponDart
Lizard leather gauntlet30RianArmorHands
Lizard leather boots30RianArmorFeet
Axe Decorated Stone Point Dagger31RianWeaponDagger
Axe Decorated Stone Point Dagger+431RianWeaponDagger
Axe Decorated Stone Point Dagger+831RianWeaponDagger
Axe Decorated Stone Point Dagger+131RianWeaponDagger
Axe Decorated Stone Point Dagger+231RianWeaponDagger
Axe Decorated Stone Point Dagger+331RianWeaponDagger
Axe Decorated Stone Point Dagger+531RianWeaponDagger
Axe Decorated Stone Point Dagger+631RianWeaponDagger
Axe Decorated Stone Point Dagger+731RianWeaponDagger
Axe Decorated Stone Point Dagger+931RianWeaponDagger
Axe Decorated Stone Point Dagger(Yelba)31RianWeaponDagger
Axe Decorated Stone Point Dagger(Tar)31RianWeaponDagger
Mushroom Point Stone Dart31RianWeaponDart
Warrior Mask(Power)31RianArmorMask
Warrior Mask(Protection)31RianArmorMask
Warrior Mask(wisdom)31RianArmorMask
Warrior Mask(Power)+131RianArmorMask
Warrior Mask(Power)+231RianArmorMask
Warrior Mask(Power)+331RianArmorMask
Warrior Mask(Power)+431RianArmorMask
Warrior Mask(Power)+531RianArmorMask
Warrior Mask(Power)+631RianArmorMask
Warrior Mask(Power)+731RianArmorMask
Warrior Mask(Power)+831RianArmorMask
Warrior Mask(Power)+931RianArmorMask
Warrior Mask(Protection)+131RianArmorMask
Warrior Mask(Protection)+231RianArmorMask
Warrior Mask(Protection)+331RianArmorMask
Warrior Mask(Protection)+431RianArmorMask
Warrior Mask(Protection)+531RianArmorMask
Warrior Mask(Protection)+631RianArmorMask
Warrior Mask(Protection)+731RianArmorMask
Warrior Mask(Protection)+831RianArmorMask
Warrior Mask(Protection)+931RianArmorMask
Warrior Mask(wisdom)+131RianArmorMask
Warrior Mask(wisdom)+231RianArmorMask
Warrior Mask(wisdom)+331RianArmorMask
Warrior Mask(wisdom)+431RianArmorMask
Warrior Mask(wisdom)+531RianArmorMask
Warrior Mask(wisdom)+631RianArmorMask
Warrior Mask(wisdom)+731RianArmorMask
Warrior Mask(wisdom)+831RianArmorMask
Warrior Mask(wisdom)+931RianArmorMask
Sharp Stone Point Wood Nang32RianWeaponNang
Axe Decorated Stone Point Dagger32RianWeaponDagger
Lizard Leather Mantle33RianArmorMantle
Skull Helmet+1035RianArmorHead
Skull Helmet+1135RianArmorHead
Skull Helmet+1235RianArmorHead
Skull Helmet35RianArmorHead
Skull Helmet+135RianArmorHead
Skull Helmet+235RianArmorHead
Skull Helmet+335RianArmorHead
Skull Helmet+435RianArmorHead
Skull Helmet+535RianArmorHead
Skull Helmet+635RianArmorHead
Skull Helmet+735RianArmorHead
Skull Helmet+835RianArmorHead
Skull Helmet+935RianArmorHead
Small Bronze Dart+136RianWeaponDart
Small Bronze Dart+236RianWeaponDart
Small Bronze Dart+336RianWeaponDart
Small Bronze Dart+436RianWeaponDart
Small Bronze Dart+536RianWeaponDart
Small Bronze Dart+636RianWeaponDart
Small Bronze Dart+736RianWeaponDart
Small Bronze Dart+836RianWeaponDart
Small Bronze Dart+936RianWeaponDart
Small Bronze Dart36RianWeaponDart
Small Bronze Dart(Yelba)36RianWeaponDart
Small Bronze Dart(Tar)36RianWeaponDart
Kudu leather Upper Armor+136RianArmorUpper
Kudu leather Upper Armor+236RianArmorUpper
Kudu leather Upper Armor+336RianArmorUpper
Kudu leather Upper Armor+436RianArmorUpper
Kudu leather Upper Armor+536RianArmorUpper
Kudu leather Upper Armor+636RianArmorUpper
Kudu leather Upper Armor+736RianArmorUpper
Kudu leather Upper Armor+836RianArmorUpper
Kudu leather Upper Armor+936RianArmorUpper
Kudu leather Upper Armor+1036RianArmorUpper
Kudu leather Upper Armor+1136RianArmorUpper
Kudu leather Upper Armor+1236RianArmorUpper
Kudu leather Upper Armor36RianArmorUpper
Skull Helmet37RianArmorHead
Kundun Shield37RianArmorShield
Tri Point Stone Nang37RianWeaponNang
Tri Point Stone Nang+437RianWeaponNang
Tri Point Stone Nang+837RianWeaponNang
Tri Point Stone Nang+137RianWeaponNang
Tri Point Stone Nang+237RianWeaponNang
Tri Point Stone Nang+337RianWeaponNang
Tri Point Stone Nang+537RianWeaponNang
Tri Point Stone Nang+637RianWeaponNang
Tri Point Stone Nang+737RianWeaponNang
Tri Point Stone Nang+937RianWeaponNang
Tri Point Stone Nang(Yelba)37RianWeaponNang
Tri Point Stone Nang(Tar)37RianWeaponNang
Bronze Dagger37RianWeaponDagger
Bronze Dagger+137RianWeaponDagger
Bronze Dagger+237RianWeaponDagger
Bronze Dagger+337RianWeaponDagger
Bronze Dagger+437RianWeaponDagger
Bronze Dagger+537RianWeaponDagger
Bronze Dagger+637RianWeaponDagger
Bronze Dagger+737RianWeaponDagger
Bronze Dagger+837RianWeaponDagger
Bronze Dagger+937RianWeaponDagger
Bronze Dagger(Yelba)37RianWeaponDagger
Bronze Dagger(Tar)37RianWeaponDagger
Kudu Leather Skirt+137RianArmorLegs
Kudu Leather Skirt+237RianArmorLegs
Kudu Leather Skirt+337RianArmorLegs
Kudu Leather Skirt+437RianArmorLegs
Kudu Leather Skirt+537RianArmorLegs
Kudu Leather Skirt+637RianArmorLegs
Kudu Leather Skirt+737RianArmorLegs
Kudu Leather Skirt+837RianArmorLegs
Kudu Leather Skirt+937RianArmorLegs
Kudu Leather Skirt+1037RianArmorLegs
Kudu Leather Skirt+1137RianArmorLegs
Kudu Leather Skirt+1237RianArmorLegs
Kudu Leather Skirt37RianArmorLegs
Small Bronze Dart38RianWeaponDart
Kudu Leather Skirt38RianArmorLegs
Kudu Leather bracer+138RianArmorHands
Kudu Leather bracer+238RianArmorHands
Kudu Leather bracer+338RianArmorHands
Kudu Leather bracer+438RianArmorHands
Kudu Leather bracer+538RianArmorHands
Kudu Leather bracer+638RianArmorHands
Kudu Leather bracer+738RianArmorHands
Kudu Leather bracer+838RianArmorHands
Kudu Leather bracer+938RianArmorHands
Kudu Leather bracer38RianArmorHands
Kudu Leather bracer+1038RianArmorHands
Kudu Leather bracer+1138RianArmorHands
Kudu Leather bracer+1238RianArmorHands
Kudu Leather Boots+138RianArmorFeet
Kudu Leather Boots+238RianArmorFeet
Kudu Leather Boots+338RianArmorFeet
Kudu Leather Boots+438RianArmorFeet
Kudu Leather Boots+538RianArmorFeet
Kudu Leather Boots+638RianArmorFeet
Kudu Leather Boots+738RianArmorFeet
Kudu Leather Boots+838RianArmorFeet
Kudu Leather Boots+938RianArmorFeet
Kudu Leather boots38RianArmorFeet
Kudu Leather Boots+1038RianArmorFeet
Kudu Leather Boots+1138RianArmorFeet
Kudu Leather Boots+1238RianArmorFeet
Kundun Shield39RianArmorShield
Kundun Shield(Dexterity)39RianArmorShield
Kundun Shield(Sense)39RianArmorShield
Tri Point Stone Nang39RianWeaponNang
Bronze Dagger39RianWeaponDagger
Kudu Leather bracer39RianArmorHands
Kudu Leather Boots39RianArmorFeet
Gold-Rimmed Shield43RianArmorShield
Gold-Rimmed Shield(Dexterity)43RianArmorShield
Gold-Rimmed Shield(Sense)43RianArmorShield
Tri Bronze Dart+143RianWeaponDart
Tri Bronze Dart+243RianWeaponDart
Tri Bronze Dart+343RianWeaponDart
Tri Bronze Dart+443RianWeaponDart
Tri Bronze Dart+543RianWeaponDart
Tri Bronze Dart+643RianWeaponDart
Tri Bronze Dart+743RianWeaponDart
Tri Bronze Dart+843RianWeaponDart
Tri Bronze Dart+943RianWeaponDart
Tri Bronze Dart43RianWeaponDart
Tri Bronze Dart(Yelba)43RianWeaponDart
Tri Bronze Dart(Tar)43RianWeaponDart
Kudu Leather Mantle43RianArmorMantle
Engraving Bronze Nang+844RianWeaponNang
Engraving Bronze Nang+144RianWeaponNang
Engraving Bronze Nang+244RianWeaponNang
Engraving Bronze Nang+344RianWeaponNang
Engraving Bronze Nang+544RianWeaponNang
Engraving Bronze Nang+644RianWeaponNang
Engraving Bronze Nang+744RianWeaponNang
Engraving Bronze Nang+944RianWeaponNang
Engraving Bronze Nang+444RianWeaponNang
Engraving Bronze Nang44RianWeaponNang
Engraving Bronze Nang(Yelba)44RianWeaponNang
Engraving Bronze Nang(Tar)44RianWeaponNang
Decorated Bronze Dagger44RianWeaponDagger
Decorated Bronze Dagger+144RianWeaponDagger
Decorated Bronze Dagger+244RianWeaponDagger
Decorated Bronze Dagger+344RianWeaponDagger
Decorated Bronze Dagger+544RianWeaponDagger
Decorated Bronze Dagger+644RianWeaponDagger
Decorated Bronze Dagger+744RianWeaponDagger
Decorated Bronze Dagger+944RianWeaponDagger
Decorated Bronze Dagger+444RianWeaponDagger
Decorated Bronze Dagger+844RianWeaponDagger
Decorated Bronze Dagger(Yelba)44RianWeaponDagger
Decorated Bronze Dagger(Tar)44RianWeaponDagger
Arang Mask44RianArmorMask
Arang Mask+144RianArmorMask
Arang Mask+244RianArmorMask
Arang Mask+344RianArmorMask
Arang Mask+444RianArmorMask
Arang Mask+544RianArmorMask
Arang Mask+644RianArmorMask
Arang Mask+744RianArmorMask
Arang Mask+844RianArmorMask
Arang Mask+944RianArmorMask
Tri Bronze Dart45RianWeaponDart
Axis Deer leather Upper Armor+145RianArmorUpper
Axis Deer leather Upper Armor+245RianArmorUpper
Axis Deer leather Upper Armor+345RianArmorUpper
Axis Deer leather Upper Armor+445RianArmorUpper
Axis Deer leather Upper Armor+545RianArmorUpper
Axis Deer leather Upper Armor+645RianArmorUpper
Axis Deer leather Upper Armor+745RianArmorUpper
Axis Deer leather Upper Armor+845RianArmorUpper
Axis Deer leather Upper Armor+945RianArmorUpper
Axis Deer leather Upper Armor+1045RianArmorUpper
Axis Deer leather Upper Armor+1145RianArmorUpper
Axis Deer leather Upper Armor+1245RianArmorUpper
Axis Deer leather Upper Armor45RianArmorUpper
Ravan Skull Helmet+1046RianArmorHead
Ravan Skull Helmet+1146RianArmorHead
Ravan Skull Helmet+1246RianArmorHead
Ravan Skull Helmet46RianArmorHead
Ravan Skull Helmet+146RianArmorHead
Ravan Skull Helmet+246RianArmorHead
Ravan Skull Helmet+346RianArmorHead
Ravan Skull Helmet+446RianArmorHead
Ravan Skull Helmet+546RianArmorHead
Ravan Skull Helmet+646RianArmorHead
Ravan Skull Helmet+746RianArmorHead
Ravan Skull Helmet+846RianArmorHead
Ravan Skull Helmet+946RianArmorHead
Engraving Bronze Nang46RianWeaponNang
Decorated Bronze Dagger46RianWeaponDagger
Axis Deer leather Upper Armor46RianArmorUpper
Axis Deer leather Skirt+146RianArmorLegs
Axis Deer leather Skirt+246RianArmorLegs
Axis Deer leather Skirt+346RianArmorLegs
Axis Deer leather Skirt+446RianArmorLegs
Axis Deer leather Skirt+546RianArmorLegs
Axis Deer leather Skirt+646RianArmorLegs
Axis Deer leather Skirt+746RianArmorLegs
Axis Deer leather Skirt+846RianArmorLegs
Axis Deer leather Skirt+946RianArmorLegs
Axis Deer leather Skirt46RianArmorLegs
Axis Deer leather Skirt+1046RianArmorLegs
Axis Deer leather Skirt+1146RianArmorLegs
Axis Deer leather Skirt+1246RianArmorLegs
Axis Deer leather Skirt47RianArmorLegs
Axis Deer leather gauntlet+147RianArmorHands
Axis Deer leather gauntlet+247RianArmorHands
Axis Deer leather gauntlet+347RianArmorHands
Axis Deer leather gauntlet+447RianArmorHands
Axis Deer leather gauntlet+547RianArmorHands
Axis Deer leather gauntlet+647RianArmorHands
Axis Deer leather gauntlet+747RianArmorHands
Axis Deer leather gauntlet+847RianArmorHands
Axis Deer leather gauntlet+947RianArmorHands
Axis Deer leather gauntlet+1047RianArmorHands
Axis Deer leather gauntlet+1147RianArmorHands
Axis Deer leather gauntlet+1247RianArmorHands
Axis Deer leather gauntlet47RianArmorHands
Axis Deer leather boots+147RianArmorFeet
Axis Deer leather boots+247RianArmorFeet
Axis Deer leather boots+347RianArmorFeet
Axis Deer leather boots+447RianArmorFeet
Axis Deer leather boots+547RianArmorFeet
Axis Deer leather boots+647RianArmorFeet
Axis Deer leather boots+747RianArmorFeet
Axis Deer leather boots+847RianArmorFeet
Axis Deer leather boots+947RianArmorFeet
Axis Deer leather boots47RianArmorFeet
Axis Deer leather boots+1047RianArmorFeet
Axis Deer leather boots+1147RianArmorFeet
Axis Deer leather boots+1247RianArmorFeet
Arang Mask(Power)+148RianArmorMask
Arang Mask(Power)+248RianArmorMask
Arang Mask(Power)+348RianArmorMask
Arang Mask(Power)+448RianArmorMask
Arang Mask(Power)+548RianArmorMask
Arang Mask(Power)+648RianArmorMask
Arang Mask(Power)+748RianArmorMask
Arang Mask(Power)+848RianArmorMask
Arang Mask(Power)+948RianArmorMask
Arang Mask(Protection)+148RianArmorMask
Arang Mask(Protection)+248RianArmorMask
Arang Mask(Protection)+348RianArmorMask
Arang Mask(Protection)+448RianArmorMask
Arang Mask(Protection)+548RianArmorMask
Arang Mask(Protection)+648RianArmorMask
Arang Mask(Protection)+748RianArmorMask
Arang Mask(Protection)+848RianArmorMask
Arang Mask(Protection)+948RianArmorMask
Arang Mask(wisdom)+148RianArmorMask
Arang Mask(wisdom)+248RianArmorMask
Arang Mask(wisdom)+348RianArmorMask
Arang Mask(wisdom)+448RianArmorMask
Arang Mask(wisdom)+548RianArmorMask
Arang Mask(wisdom)+648RianArmorMask
Arang Mask(wisdom)+748RianArmorMask
Arang Mask(wisdom)+848RianArmorMask
Arang Mask(wisdom)+948RianArmorMask
Arang Mask(Power)48RianArmorMask
Arang Mask(Protection)48RianArmorMask
Arang Mask(wisdom)48RianArmorMask
Axis Deer leather gauntlet48RianArmorHands
Wind-Clam Shield49RianArmorShield
Wind-Clam Shield(Dexterity)49RianArmorShield
Wind-Clam Shield(Sense)49RianArmorShield
Horn of Siamka Steel Nang50RianWeaponNang
Snowflake Bronze Dart+150RianWeaponDart
Snowflake Bronze Dart+250RianWeaponDart
Snowflake Bronze Dart+350RianWeaponDart
Snowflake Bronze Dart+450RianWeaponDart
Snowflake Bronze Dart+550RianWeaponDart
Snowflake Bronze Dart+650RianWeaponDart
Snowflake Bronze Dart+750RianWeaponDart
Snowflake Bronze Dart+850RianWeaponDart
Snowflake Bronze Dart+950RianWeaponDart
Snowflake Bronze Dart50RianWeaponDart
Snowflake Bronze Dart(Yelba)50RianWeaponDart
Snowflake Bronze Dart(Tar)50RianWeaponDart
Finest B Mantle50RianArmorMantle
Large Bronze Nang+351RianWeaponNang
Large Bronze Nang+451RianWeaponNang
Large Bronze Nang+551RianWeaponNang
Large Bronze Nang+651RianWeaponNang
Large Bronze Nang+751RianWeaponNang
Large Bronze Nang+851RianWeaponNang
Large Bronze Nang+951RianWeaponNang
Large Bronze Nang51RianWeaponNang
Large Bronze Nang+151RianWeaponNang
Large Bronze Nang+251RianWeaponNang
Large Bronze Nang(Yelba)51RianWeaponNang
Large Bronze Nang(Tar)51RianWeaponNang
Yak Horn Bronze Dagger51RianWeaponDagger
Yak Horn Bronze Dagger+451RianWeaponDagger
Yak Horn Bronze Dagger+851RianWeaponDagger
Yak Horn Bronze Dagger+151RianWeaponDagger
Yak Horn Bronze Dagger+251RianWeaponDagger
Yak Horn Bronze Dagger+351RianWeaponDagger
Yak Horn Bronze Dagger+551RianWeaponDagger
Yak Horn Bronze Dagger+651RianWeaponDagger
Yak Horn Bronze Dagger+751RianWeaponDagger
Yak Horn Bronze Dagger+951RianWeaponDagger
Yak Horn Bronze Dagger(Yelba)51RianWeaponDagger
Yak Horn Bronze Dagger(Tar)51RianWeaponDagger
Snowflake Bronze Dart52RianWeaponDart
Large Bronze Nang53RianWeaponNang
Yak Horn Bronze Dagger53RianWeaponDagger
Axis Deer Leather Mantle53RianArmorMantle
Siamka Shield(Dexterity)55RianArmorShield
Siamka Shield(Sense)55RianArmorShield
Siamka Shield55RianArmorShield
Pinwheel Bronze Dart+157RianWeaponDart
Pinwheel Bronze Dart+257RianWeaponDart
Pinwheel Bronze Dart+357RianWeaponDart
Pinwheel Bronze Dart+457RianWeaponDart
Pinwheel Bronze Dart+557RianWeaponDart
Pinwheel Bronze Dart+657RianWeaponDart
Pinwheel Bronze Dart+757RianWeaponDart
Pinwheel Bronze Dart+857RianWeaponDart
Pinwheel Bronze Dart+957RianWeaponDart
Pinwheel Bronze Dart57RianWeaponDart
Pinwheel Bronze Dart(Yelba)57RianWeaponDart
Pinwheel Bronze Dart(Tar)57RianWeaponDart
Silver Bird Steel Nang58RianWeaponNang
Mankua Shortsword58RianWeaponDagger
Mankua Shortsword+158RianWeaponDagger
Mankua Shortsword+258RianWeaponDagger
Mankua Shortsword+358RianWeaponDagger
Mankua Shortsword+458RianWeaponDagger
Mankua Shortsword+558RianWeaponDagger
Mankua Shortsword+658RianWeaponDagger
Mankua Shortsword+758RianWeaponDagger
Mankua Shortsword+858RianWeaponDagger
Mankua Shortsword+958RianWeaponDagger
Mankua Shortsword(Yelba)58RianWeaponDagger
Mankua Shortsword(Tar)58RianWeaponDagger
Tashuna Helmet+1059RianArmorHead
Tashuna Helmet+1159RianArmorHead
Tashuna Helmet+1259RianArmorHead
Tashuna Helmet59RianArmorHead
Tashuna Helmet+159RianArmorHead
Tashuna Helmet+259RianArmorHead
Tashuna Helmet+359RianArmorHead
Tashuna Helmet+459RianArmorHead
Tashuna Helmet+559RianArmorHead
Tashuna Helmet+659RianArmorHead
Tashuna Helmet+759RianArmorHead
Tashuna Helmet+859RianArmorHead
Tashuna Helmet+959RianArmorHead
Kontaruwa Horn Nang59RianWeaponNang
Kontaruwa Horn Nang59RianWeaponNang
Kontaruwa Horn Nang+159RianWeaponNang
Kontaruwa Horn Nang+259RianWeaponNang
Kontaruwa Horn Nang+359RianWeaponNang
Kontaruwa Horn Nang+459RianWeaponNang
Kontaruwa Horn Nang+559RianWeaponNang
Kontaruwa Horn Nang+659RianWeaponNang
Kontaruwa Horn Nang+759RianWeaponNang
Kontaruwa Horn Nang+859RianWeaponNang
Kontaruwa Horn Nang+959RianWeaponNang
Kontaruwa Horn Nang(Yelba)59RianWeaponNang
Kontaruwa Horn Nang(Tar)59RianWeaponNang
Pinwheel Bronze Dart59RianWeaponDart
Wooden Dart6RianWeaponDart
Wooden Dart+16RianWeaponDart
Wooden Dart+26RianWeaponDart
Wooden Dart+36RianWeaponDart
Wooden Dart+46RianWeaponDart
Wooden Dart+56RianWeaponDart
Wooden Dart+66RianWeaponDart
Wooden Dart+76RianWeaponDart
Wooden Dart+86RianWeaponDart
Wooden Dart+96RianWeaponDart
Wooden Dart(Yelba)6RianWeaponDart
Wooden Dart(Tar)6RianWeaponDart
Mangkua Dagger60RianWeaponDagger
Tashuna Upper Armor+1060RianArmorUpper
Tashuna Upper Armor+1160RianArmorUpper
Tashuna Upper Armor+1260RianArmorUpper
Tashuna Upper Armor60RianArmorUpper
Tashuna Upper Armor+160RianArmorUpper
Tashuna Upper Armor+260RianArmorUpper
Tashuna Upper Armor+360RianArmorUpper
Tashuna Upper Armor+460RianArmorUpper
Tashuna Upper Armor+560RianArmorUpper
Tashuna Upper Armor+660RianArmorUpper
Tashuna Upper Armor+760RianArmorUpper
Tashuna Upper Armor+860RianArmorUpper
Tashuna Upper Armor+960RianArmorUpper
Tashuna Skirt60RianArmorLegs
Tashuna Skirt+160RianArmorLegs
Tashuna Skirt+260RianArmorLegs
Tashuna Skirt+360RianArmorLegs
Tashuna Skirt+460RianArmorLegs
Tashuna Skirt+560RianArmorLegs
Tashuna Skirt+660RianArmorLegs
Tashuna Skirt+760RianArmorLegs
Tashuna Skirt+860RianArmorLegs
Tashuna Skirt+960RianArmorLegs
Tashuna Skirt+1060RianArmorLegs
Tashuna Skirt+1160RianArmorLegs
Tashuna Skirt+1260RianArmorLegs
Tashuna Mantle60RianArmorMantle
Minor Guardian Mantle60RianArmorMantle
Tuyana's Shield(Dexterity)61RianArmorShield
Tuyana's Shield(Sense)61RianArmorShield
Tuyana's Shield61RianArmorShield
Duamtau's Nang+561RianWeaponNang
Duamtau's Nang+661RianWeaponNang
Duamtau's Nang+761RianWeaponNang
Duamtau's Nang+861RianWeaponNang
Duamtau's Nang+961RianWeaponNang
Duamtau's Nang61RianWeaponNang
Duamtau's Nang+161RianWeaponNang
Duamtau's Nang+261RianWeaponNang
Duamtau's Nang+361RianWeaponNang
Duamtau's Nang+461RianWeaponNang
Duamtau's Nang(Yelba)61RianWeaponNang
Duamtau's Nang(Tar)61RianWeaponNang
Tashuna boots+1061RianArmorFeet
Tashuna boots+1161RianArmorFeet
Tashuna boots+1261RianArmorFeet
Tashuna boots61RianArmorFeet
Tashuna boots+161RianArmorFeet
Tashuna boots+261RianArmorFeet
Tashuna boots+361RianArmorFeet
Tashuna boots+461RianArmorFeet
Tashuna boots+561RianArmorFeet
Tashuna boots+661RianArmorFeet
Tashuna boots+761RianArmorFeet
Tashuna boots+861RianArmorFeet
Tashuna boots+961RianArmorFeet
Tashuna gauntlet+1063RianArmorHands
Tashuna gauntlet+1163RianArmorHands
Tashuna gauntlet+1263RianArmorHands
Tashuna gauntlet63RianArmorHands
Tashuna gauntlet+163RianArmorHands
Tashuna gauntlet+263RianArmorHands
Tashuna gauntlet+363RianArmorHands
Tashuna gauntlet+463RianArmorHands
Tashuna gauntlet+563RianArmorHands
Tashuna gauntlet+663RianArmorHands
Tashuna gauntlet+763RianArmorHands
Tashuna gauntlet+863RianArmorHands
Tashuna gauntlet+963RianArmorHands
Starlight Horn of Siamka Steel Nang64RianWeaponNang
Tuyana's Dart+164RianWeaponDart
Tuyana's Dart+264RianWeaponDart
Tuyana's Dart+364RianWeaponDart
Tuyana's Dart+464RianWeaponDart
Tuyana's Dart+564RianWeaponDart
Tuyana's Dart+664RianWeaponDart
Tuyana's Dart+764RianWeaponDart
Tuyana's Dart+864RianWeaponDart
Tuyana's Dart+964RianWeaponDart
Tuyana's Dart64RianWeaponDart
Tuyaana Dart64RianWeaponDart
Samarancha's Dart64RianWeaponDart
Samarancha's Dart+164RianWeaponDart
Samarancha's Dart+264RianWeaponDart
Samarancha's Dart+364RianWeaponDart
Samarancha's Dart+464RianWeaponDart
Samarancha's Dart+564RianWeaponDart
Samarancha's Dart+664RianWeaponDart
Samarancha's Dart+764RianWeaponDart
Samarancha's Dart+864RianWeaponDart
Samarancha's Dart+964RianWeaponDart
Tuyana's Dart(Yelba)64RianWeaponDart
Samarancha's Dart(Yelba)64RianWeaponDart
Samarancha's Dart(Tar)64RianWeaponDart
Tuyana's Dart(Tar)64RianWeaponDart
Tuyana Dagger67RianWeaponDagger
Puy-Shell Shield(Dexterity)68RianArmorShield
Puy-Shell Shield(Sense)68RianArmorShield
Puy-Shell Shield68RianArmorShield
Toru Decorated Nang68RianWeaponNang
Bamboo Cap7RianArmorHead
Bamboo Cap+17RianArmorHead
Bamboo Cap+27RianArmorHead
Bamboo Cap+37RianArmorHead
Bamboo Cap+47RianArmorHead
Bamboo Cap+57RianArmorHead
Bamboo Cap+67RianArmorHead
Bamboo Cap+77RianArmorHead
Bamboo Cap+87RianArmorHead
Bamboo Cap+97RianArmorHead
Bamboo Cap+107RianArmorHead
Bamboo Cap+117RianArmorHead
Bamboo Cap+127RianArmorHead
Bamboo Upper Armor7RianArmorUpper
Bamboo Upper Armor+17RianArmorUpper
Bamboo Upper Armor+27RianArmorUpper
Bamboo Upper Armor+37RianArmorUpper
Bamboo Upper Armor+47RianArmorUpper
Bamboo Upper Armor+57RianArmorUpper
Bamboo Upper Armor+67RianArmorUpper
Bamboo Upper Armor+77RianArmorUpper
Bamboo Upper Armor+87RianArmorUpper
Bamboo Upper Armor+97RianArmorUpper
Bamboo Upper Armor+107RianArmorUpper
Bamboo Upper Armor+117RianArmorUpper
Bamboo Upper Armor+127RianArmorUpper
Bamboo Skirt+17RianArmorLegs
Bamboo Skirt+27RianArmorLegs
Bamboo Skirt+37RianArmorLegs
Bamboo Skirt+47RianArmorLegs
Bamboo Skirt+57RianArmorLegs
Bamboo Skirt+67RianArmorLegs
Bamboo Skirt+77RianArmorLegs
Bamboo Skirt+87RianArmorLegs
Bamboo Skirt+97RianArmorLegs
Bamboo Skirt+107RianArmorLegs
Bamboo Skirt+117RianArmorLegs
Bamboo Skirt+127RianArmorLegs
Bamboo Skirt7RianArmorLegs
Bamboo bracer+107RianArmorHands
Bamboo bracer+117RianArmorHands
Bamboo bracer+127RianArmorHands
Bamboo bracer7RianArmorHands
Bamboo bracer7RianArmorHands
Bamboo bracer+17RianArmorHands
Bamboo bracer+27RianArmorHands
Bamboo bracer+37RianArmorHands
Bamboo bracer+47RianArmorHands
Bamboo bracer+57RianArmorHands
Bamboo bracer+67RianArmorHands
Bamboo bracer+77RianArmorHands
Bamboo bracer+87RianArmorHands
Bamboo bracer+97RianArmorHands
Bamboo boots7RianArmorFeet
Bamboo boots+107RianArmorFeet
Bamboo boots+117RianArmorFeet
Bamboo boots+127RianArmorFeet
Bamboo boots+17RianArmorFeet
Bamboo boots+27RianArmorFeet
Bamboo boots+37RianArmorFeet
Bamboo boots+47RianArmorFeet
Bamboo boots+57RianArmorFeet
Bamboo boots+67RianArmorFeet
Bamboo boots+77RianArmorFeet
Bamboo boots+87RianArmorFeet
Bamboo boots+97RianArmorFeet
Kostara Dart73RianWeaponDart
Tashuna Shield74RianArmorShield
Tashuna Shield+174RianArmorShield
Tashuna Shield+274RianArmorShield
Tashuna Shield+374RianArmorShield
Tashuna Shield+474RianArmorShield
Tashuna Shield+574RianArmorShield
Tashuna Shield+674RianArmorShield
Red Hawk Shield(Dexterity)74RianArmorShield
Red Hawk Shield(Sense)74RianArmorShield
Red Hawk Shield74RianArmorShield
Moonlight Siamka Horn Steel Nang79RianWeaponNang
Stone Point Bamboo Nang8RianWeaponNang
Stone Point Bamboo Nang+18RianWeaponNang
Stone Point Bamboo Nang+28RianWeaponNang
Stone Point Bamboo Nang+38RianWeaponNang
Stone Point Bamboo Nang+48RianWeaponNang
Stone Point Bamboo Nang+58RianWeaponNang
Stone Point Bamboo Nang+68RianWeaponNang
Stone Point Bamboo Nang+78RianWeaponNang
Stone Point Bamboo Nang+88RianWeaponNang
Stone Point Bamboo Nang+98RianWeaponNang
Stone Point Bamboo Nang(Yelba)8RianWeaponNang
Stone Point Bamboo Nang(Tar)8RianWeaponNang
Point Stone Dagger+18RianWeaponDagger
Point Stone Dagger+28RianWeaponDagger
Point Stone Dagger+38RianWeaponDagger
Point Stone Dagger+48RianWeaponDagger
Point Stone Dagger+58RianWeaponDagger
Point Stone Dagger+68RianWeaponDagger
Point Stone Dagger+78RianWeaponDagger
Point Stone Dagger+88RianWeaponDagger
Point Stone Dagger+98RianWeaponDagger
Point Stone Dagger8RianWeaponDagger
Point Stone Dagger(Yelba)8RianWeaponDagger
Point Stone Dagger(Tar)8RianWeaponDagger
Wooden Dart8RianWeaponDart
Genesis Nang ***80RianWeaponNang
Ravan Tashuna Upper Armor+1080RianArmorUpper
Ravan Tashuna Upper Armor+1180RianArmorUpper
Ravan Tashuna Upper Armor+1280RianArmorUpper
Ravan Tashuna Upper Armor80RianArmorUpper
Ravan Tashuna Upper Armor+180RianArmorUpper
Ravan Tashuna Upper Armor+280RianArmorUpper
Ravan Tashuna Upper Armor+380RianArmorUpper
Ravan Tashuna Upper Armor+480RianArmorUpper
Ravan Tashuna Upper Armor+580RianArmorUpper
Ravan Tashuna Upper Armor+680RianArmorUpper
Ravan Tashuna Upper Armor+780RianArmorUpper
Ravan Tashuna Upper Armor+880RianArmorUpper
Ravan Tashuna Upper Armor+980RianArmorUpper
Ravan Tashuna Skirt+1080RianArmorLegs
Ravan Tashuna Skirt+1180RianArmorLegs
Ravan Tashuna Skirt+1280RianArmorLegs
Ravan Tashuna Skirt80RianArmorLegs
Ravan Tashuna Skirt+180RianArmorLegs
Ravan Tashuna Skirt+280RianArmorLegs
Ravan Tashuna Skirt+380RianArmorLegs
Ravan Tashuna Skirt+480RianArmorLegs
Ravan Tashuna Skirt+580RianArmorLegs
Ravan Tashuna Skirt+680RianArmorLegs
Ravan Tashuna Skirt+780RianArmorLegs
Ravan Tashuna Skirt+880RianArmorLegs
Ravan Tashuna Skirt+980RianArmorLegs
Major Guardian Mantle80RianArmorMantle
Ravan Tashuna Mantle80RianArmorMantle
Best B Mantle80RianArmorMantle
Ravan Tashuna Helmet+1081RianArmorHead
Ravan Tashuna Helmet+1181RianArmorHead
Ravan Tashuna Helmet+1281RianArmorHead
Ravan Tashuna Helmet81RianArmorHead
Ravan Tashuna Helmet+181RianArmorHead
Ravan Tashuna Helmet+281RianArmorHead
Ravan Tashuna Helmet+381RianArmorHead
Ravan Tashuna Helmet+481RianArmorHead
Ravan Tashuna Helmet+581RianArmorHead
Ravan Tashuna Helmet+681RianArmorHead
Ravan Tashuna Helmet+781RianArmorHead
Ravan Tashuna Helmet+881RianArmorHead
Ravan Tashuna Helmet+981RianArmorHead
Ravan Tashuna gauntlet82RianArmorHands
Ravan Tashuna gauntlet+182RianArmorHands
Ravan Tashuna gauntlet+282RianArmorHands
Ravan Tashuna gauntlet+382RianArmorHands
Ravan Tashuna gauntlet+482RianArmorHands
Ravan Tashuna gauntlet+582RianArmorHands
Ravan Tashuna gauntlet+682RianArmorHands
Ravan Tashuna gauntlet+782RianArmorHands
Ravan Tashuna gauntlet+882RianArmorHands
Ravan Tashuna gauntlet+982RianArmorHands
Ravan Tashuna gauntlet+1082RianArmorHands
Ravan Tashuna gauntlet+1182RianArmorHands
Ravan Tashuna gauntlet+1282RianArmorHands
Ravan Tashuna boots82RianArmorFeet
Ravan Tashuna boots+182RianArmorFeet
Ravan Tashuna boots+282RianArmorFeet
Ravan Tashuna boots+382RianArmorFeet
Ravan Tashuna boots+482RianArmorFeet
Ravan Tashuna boots+582RianArmorFeet
Ravan Tashuna boots+682RianArmorFeet
Ravan Tashuna boots+782RianArmorFeet
Ravan Tashuna boots+882RianArmorFeet
Ravan Tashuna boots+982RianArmorFeet
Ravan Tashuna boots+1082RianArmorFeet
Ravan Tashuna boots+1182RianArmorFeet
Ravan Tashuna boots+1282RianArmorFeet
Elder B Mantle90RianArmorMantle
Ravan Tashuna Shield+499RianArmorShield
Ravan Tashuna Shield+599RianArmorShield
Ravan Tashuna Shield+699RianArmorShield
Ravan Tashuna Shield99RianArmorShield
Ravan Tashuna Shield+199RianArmorShield
Ravan Tashuna Shield+299RianArmorShield
Ravan Tashuna Shield+399RianArmorShield